RTUNC 2016

The 1st National Conference

. Abstracts and Full Papers .

Abstracts and Full Papers

สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี

PDF หน้าปก
PDF สารจากอธิการบดี
PDF คำนำ
PDF กองบรรณาธิการ
PDF คณะกรรมการพิจารณาบทความ
PDF กำหนดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1


การนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยาย

PDF กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
PDF กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
PDF กลุ่มบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
PDF กลุ่มศึกษาศาสตร์
PDF กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


การนำเสนอบทความวิจัยแบบโปสเตอร์

PDF กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
PDF กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
PDF กลุ่มบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
PDF กลุ่มศึกษาศาสตร์
PDF กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


การนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยาย

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

PDF    HS_05 ผลของสารสกัดจากข้าวกล้องและข้าวกล้องงอกต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ไขมัน ในเซลล์ไขมัน 3T3-L1 ของหนู
PDF    HS_07 ผลการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแข่งขันด้วยเกมในกลุ่มนักศึกษาพยาบาล
PDF    HS_09 พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ สังกัดเอกชนในจังหวัดอุดรธานี
PDF    HS_12 ความรุนแรงของความปวด การจัดการความปวดและความพึงพอใจของ ผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องทางนรีเวชในโรงพยาบาลศูนย์ยะลา
PDF    HS_13 ประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน : การศึกษาภาพสะท้อนเสียง
PDF    HS_14 Association between Sociodemographic Variables and Sites of Head and Neck Cancers in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital
PDF    HS_15 ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางหลวงเหนือ ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
PDF    HS_16 พฤติกรรมการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
PDF    HS_19 ความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติต่ออาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และภาวะโภชนาการของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
PDF    HS_20 ผลของกลุ่มบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ติดเชื้อเอชไอวีวัยแรงงาน
PDF    HS_27 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
PDF    HS_34 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพความเป็นพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลกับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลสังกัดเอกชน ในจังหวัดอุดรธานี
PDF    HS_35 ผลของการสรุปการเรียนรู้โดยใช้ทำนองสรภัญญะของไทยต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
PDF    HS_37 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรต่อการรับรู้สมรรถนะการออกกำลังกายของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
PDF    HS_38 พฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนของหญิงวัยหมดประจำเดือนที่อาศัยอยู่ใน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
PDF    HS_41 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการอาการรบกวนของเด็กโรคธาลัสซีเมียที่ได้รับยาขับเหล็ก
PDF    HS_42 ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระในการดูแลของผู้ดูแลบุคคลที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง
PDF    HS_46 ความรู้ ทักษะ และเจตคติในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

PDF    ST_02 การค้นหาเทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อสร้างโมเดลการวิเคราะห์การเกิดโรคอ้วนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
PDF    ST_03 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทนนิสเบื้องต้น
PDF    ST_04 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน : กรณีศึกษา นันทนาการเบื้องต้น
PDF    ST_07 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สมรรถภาพทางกาย
PDF    ST_16 การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง แอโรบิค
PDF    ST_18 การประเมินผลิตภาพแรงงานในการก่อสร้างระบบป้องกันดินพัง
PDF    ST_19 ออกแบบระบบสนับสนุนการประเมินเวลาที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานสำหรับโรงพิมพ์
PDF    ST_20 การกำจัดสีย้อมเมทิลออเรนจ์โดยตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ไนเตร
PDF    ST_21 ผลของความแตกต่างระดับความสูงพื้นที่ปลูกต่อลักษณะคุณภาพเมล็ดข้าวพันธุ์ลืมผัว
PDF    ST_24 การควบคุมตำแหน่งการเคลื่อนที่ของรถไถอัตโนมัติ
PDF    ST_25 การประมาณราคาค่าก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ด้วยวิธีแบบจำลองมอนติคาร์โล
PDF    ST_26 ผลของโปรแกรมการเหนี่ยวนำการตกไข่และผสมเทียมแบบกำหนดเวลาโดยการใช้ Progesterone ร่วมกับ PGF2α และ GnRH หรือ hCG ในโคเนื้อลูกผสมพื้นเมืองไทย
PDF    ST_27 ระบบบริหารจัดการข้อมูลสหกิจศึกษาออนไลน์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
PDF    ST_28 การพัฒนาพจนานุกรมมัลติมีเดียอังกฤษ – ไทยสำหรับนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 1
PDF    ST_29 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลของไบโอดีเซลจากเมล็ดตะคร้อ

กลุ่มบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

PDF    BU_02 การจัดการกระบวนการและการพัฒนาคุณภาพบริการตามหลักแนวคิด Lean Government: กรณีศึกษา งานบำเหน็จบำนาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
PDF    BU_05 การเปรียบเทียบรูปแบบการสนับสนุนในการลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก ในอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
PDF    BU_06 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการโซ่อุปทานกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ประเภทผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
PDF    BU_07 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษากลุ่มจักสานไม้ไผ่ ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
PDF    BU_09 พฤติกรรมการบริโภคน้ำนมแพะของผู้บริโภค ในตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา
PDF    BU_10 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์นมยี่ห้อลาบันซอย ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา
PDF    BU_11 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษากลุ่มเสื้อผ้าสตรีมุสลิม ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา
PDF    BU_12 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อนมถั่วเหลืองผสมนมแพะ ในตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา
PDF    BU_13 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สบู่กลีเซอรีนนมแพะ ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา
PDF    BU_14 รูปแบบการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
PDF    BU_16 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ระดับอาชีวศึกษา ในสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดพะเยา
PDF    BU_17 การค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาการค้าขายในพื้นที่พรมแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย
PDF    BU_18 การพัฒนาฉลากผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปโดยใช้วิธีการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาแปรรูปบ้านหนองแซงสร้อย ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
PDF    BU_19 ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อผลตอบแทนของการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3 ล่วงหน้า
PDF    BU_20 ความสำเร็จในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ : บทเรียนสำคัญของ สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดพะเยา
PDF    BU_21 การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง
PDF    BU_22 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตปลาแปรรูปบ้านน้ำพ่น ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
PDF    BU_24 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ามือสองผ่านช่องทางเฟสบุ๊คของนักศึกษาหญิง: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา
PDF    BU_25 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ของพนักงานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร
PDF    BU_28 ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
PDF    BU_29 ปัญหาความล่าช้าในกระบวนการขนส่งน้ำยางข้นจากประเทศไทยไปประเทศมาเลเซียโดยรถ
PDF    BU_30 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
PDF    BU_33 การศึกษาความต้องการของผู้บริโภคเบเกอรี่ในหมู่บ้านลิมุด ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
PDF    BU_34 การประยุกต์ใช้ทฤษฎี ABC Analysis เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าโรงงานผักผลไม้แช่แข็ง จังหวัดเชียงใหม่
PDF    BU_35 การพยากรณ์แนวโน้มการส่งออกข้าวไทยไปยังประเทศจีน และประเทศสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2559 - 2563
PDF    BU_36 ความสามารถในการแข่งขันส่งออกสินค้าของประเทศกลุ่มบิมสเทคสู่ตลาดโลก
PDF    BU_37 กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม สำหรับการสร้างธุรกิจโฮมสเตย์ในชุมชนท่ามะโอ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
PDF    BU_38 ศักยภาพในการส่งออกเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เครื่องจักรกล และส่วนประกอบของเครื่องกลของประเทศไทย จีน และอินเดีย
PDF    BU_39 การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันสำหรับธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก ในจังหวัดพะเยา
PDF    BU_40 กลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการซื้อซ้ำครีมหน้าขาวของผู้บริโภคบน Facebook®
PDF    BU_41 พฤติกรรมการใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
PDF    BU_43 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมมัดหมี่ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
PDF    BU_44 พยากรณ์แนวโน้มการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมประเภทยางและผลิตภัณฑ์ยาง ของประเทศไทยไปยังประเทศจีน และประเทศเยอรมัน
PDF    BU_45 ศึกษาการออมเงินเพื่อวัยเกษียณของลูกค้าธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน)จังหวัดพะเยา
PDF    BU_46 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการสินเชื่อของลูกค้าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กรณีศึกษา ภาคเหนือตอนบน
PDF    BU_49 พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสำนักงานบัญชีในจังหวัดนครปฐม
PDF    BU_50 การจัดการความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของอุตสาหกรรมพาณิชย์ประเภทธุรกิจค้าปลีกในจังหวัดราชบุรี
PDF    BU_51 ปัจจัยการดำเนินงานด้านบัญชีของธุรกิจผ้าไหมอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
PDF    BU_52 แนวทางการจัดการบัญชีผลิตภัณฑ์ของธุรกิจผ้าไหมในเขตอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
PDF    BU_53 การศึกษาต้นทุนและอัตราผลตอบแทนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ในเขตอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
PDF    BU_54 เศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษาปริมาณผลกระทบของธุรกิจผ้าไหมมัดหมี่ต่อเศรษฐกิจชุมชน ในเขตตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
PDF    BU_55 โซ่อุปทานอะโวกาโดผลสดจากพื้นที่โครงการหลวงหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่
PDF    BU_56 การจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหนองโพงโพด ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
PDF    BU_58 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ ผ่านทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
PDF    BU_59 การพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงิน กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค

กล่มศึกษาศาสตร์

PDF    ED_02 ปัญหาด้านการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษระหว่างผู้โดยสารและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน: ทบทวนวรรณกรรม
PDF    ED_03 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
PDF    ED_09 ระดับความเข้าใจทางคณิตศาสตร์เรื่องแกนสมมาตรตามกรอบทฤษฎี APOS : กรณีศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์
PDF    ED_12 รูปแบบการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
PDF    ED_13 การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน “การส่งเสริมการอ่านเพื่อความเข้าใจ” : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย
PDF    ED_14 แนวทางการพัฒนาความเป็นนานาชาติของการศึกษาขั้นสูงในประเทศเกาหลี: กรณีศึกษา SKY (มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล, มหาวิทยาลัยเกาหลี และ มหาวิทยาลัยยอนเซ)
PDF    ED_18 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
PDF    ED_30 การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาฮอกกี้สำหรับนิสิตระดับอุดมศึกษา
PDF    ED_33 ความสามารถเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ปีการศึกษา 2558
PDF    ED_34 สภาพและความต้องการพัฒนาการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
PDF    ED_35 สภาพและแนวทางการพัฒนาการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนชานุมานวิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
PDF    ED_37 สภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 จังหวัดยโสธร
PDF    ED_41 การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรโรงเรียนนาโพธิ์วิทยา อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ี
PDF    ED_42 การศึกษาผลการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (Science Technology and Society : STS) เรื่องร่างกายมนุษย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
PDF    ED_44 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนอนุบาลยโสธร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
PDF    ED_45 สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตกันทรารมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
PDF    ED_46 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3 ต่อการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูในศตวรรษ ที่ 21
PDF    ED_47 สภาพและปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอนาจะหลวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
PDF    ED_50 การพัฒนาและประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อซอฟต์แวร์เสรี ในการเรียนจลนศาสตร์หุ่นยนต์แบบ 3 องศาอิสระ
PDF    ED_54 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับ ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3
PDF    ED_56 คุณลักษณะของครูปฐมวัยที่พึงประสงค์ตามการรับรู้ของผู้บริหารและผู้ปกครอง ในเขตอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
PDF    ED_57 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน จังหวัดหนองบัวลำภู
PDF    ED_59 ปัจจัยการจัดสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนปทุมราชวงศา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
PDF    ED_60 การบริหารงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานี
PDF    ED_61 ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
PDF    ED_62 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ การจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
PDF    ED_63 การตระหนักในคุณค่าแห่งตนของผู้ต้องกลายเป็นคนพิการ

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

PDF    SC_01 พฤติกรรมการกินตามอารมณ์ของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยบูรพา
PDF    SC_05 การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการของศาลจังหวัดขอนแก่น
PDF    SC_08 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษา กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดนครพนมี
PDF    SC_09 ความรู้ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
PDF    SC_10 ศึกษากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมขององค์กรชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี
PDF    SC_11 ความมั่นคงทางอาหารในมิติวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปร์
PDF    SC_15 มาตรการทางกฎหมายและปัญหาในการจัดการมูลฝอยชุมชน กรณีศึกษา การจัดการมูลฝอย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
PDF    SC_16 ปัญหาและความต้องการเพื่อการพัฒนากลุ่มเบเกอร์รี่ ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา
PDF    SC_18 การบริหารงานบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
PDF    SC_19 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป
PDF    SC_25 คุณลักษณะของทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามความต้องการของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษา ชุมชนบ้านวัดจันทร์ อำเภอ กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
PDF    SC_30 ประสิทธิภาพเชิงกำไรของการปลูกข้าวเมล็ดพันธุ์พิษณุโลก 2
PDF    SC_32 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครี
PDF    SC_34 ผลกระทบด้านการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
PDF    SC_35 การพัฒนาแผนดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น พื้นที่เทศบาลตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
PDF    SC_36 ภาวะผู้นำและการบริหารงานเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น
PDF    SC_37 การมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของประชาชนต่อความสำเร็จในการดำเนินนโยบายขององค์การบริหารท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
PDF    SC_39 พลวัตของการถือครองที่ดินและสิทธิในทรัพย์สินภายใต้มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และอิทธิพลจากทุนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แรม
PDF    SC_40 การปรับตัวของเด็กดริ้งในสถานบันเทิงย่านถนน ลาดกระบัง กรณีนักศึกษา
PDF    SC_41 การศึกษาองค์ประกอบของทักษะชีวิต สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
PDF    SC_43 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำ
PDF    SC_46 ความร่วมมือระหว่างการประปาส่วนภูมิภาค กับ เทศบาลตำบลซำสูง อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
PDF    SC_47 การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
PDF    SC_53 กระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธศาสนาในประเทศไทย
PDF    SC_60 การบริหารจัดการความขัดแย้งในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
PDF    SC_61 การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
PDF    SC_62 ปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ จังหวัดปทุมธานี
PDF    SC_63 การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยโดยใช้หลัก“ธรรมาภิบาล”
PDF    SC_64 การศึกษาปัญหาการบริหารจัดการที่ดินตามกฎหมายที่ดินในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
PDF    SC_65 ความรู้ในการจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสกลนคร
PDF    SC_67 การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขที่ยั่งยืนในสังคมพหุวัฒนธรรม กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
PDF    SC_68 สภาพการใช้แรงงานของ SMEs ภาคการผลิตอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

การนำเสนอบทความวิจัยแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

PDF    HS_01 การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจาก แก่นตะวัน บ้านถ้ำกลองเพล ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
PDF    HS_02 ผลของสารสกัดจากใบน้อยหน่าต่อเนื้อเยื่อตับอ่อนในหนูเบาหวาน
PDF    HS_03 การศึกษาประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความพึงพอใจของยาทา 5% ซิงค์ออกไซด์ ต่อปริมาณน้ำมันบนผิวหน้า
PDF    HS_04 การพัฒนาการตรวจหาการดื้อยาของเชื้อเอชไอวีทัยป์ 1 สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัส ซึ่งมีปริมาณไวรัสในกระแสเลือดต่ำ
PDF    HS_06 ทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
PDF    HS_10 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อลดน้ำหนักโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนร่วมกับทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี
PDF    HS_11 ผลของการสร้างพลังอำนาจในตนเองร่วมกับกระบวนการกลุ่มในการสอน นักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี ปี 2558
PDF    HS_17 คุณสมบัติด้านโปรไบโอติกของแบคทีเรียที่แยกจากข้าวหมาก์
PDF    HS_18 การสำรวจหาสารฟอร์มาลินที่ปนเปื้อนในอาหารทะเลที่นิยมบริโภคจากตลาดสดและตลาดนัด ในอำเภอเมือง อำเภอศรีบุญเรือง และอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำ
PDF    HS_21 การประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของช่างเสริมสวยในตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีเอชไอวีวัยแรงงาน
PDF    HS_22 การพยาบาลเอื้ออาทรผู้สูงอายุตามการรับรู้ของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลี
PDF    HS_23 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานของญาติสายตรงของผู้ป่วยเบาหวาน ในเขตความรับผิดชอบ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพียเภ้า
PDF    HS_24 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
PDF    HS_25 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี์
PDF    HS_26 ความสัมพันธ์ระหว่างพลังสุขภาพจิตกับความเครียดของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีี
PDF    HS_28 ต้นทุนชีวิตของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2558
PDF    HS_29 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดกับความเครียดในนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
PDF    HS_30 แรงจูงใจต่อการบริจาคโลหิตของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
PDF    HS_31 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ปีการศึกษา 2558
PDF    HS_32 ผลของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาแบบกลุ่มต่อภาวะเครียดของนักศึกษาพยาบาล ที่จะขึ้นฝึกภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่วยในโรงพยาบาล
PDF    HS_33 ความชุกของอาการปวดหลังของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
PDF    HS_39 การเผชิญปัญหาที่มุ่งแก้ปัญหา และการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม กับการปรับตัวของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
PDF    HS_40 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมเพื่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น ในโรงเรียนเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
PDF    HS_43 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมบทบาทครอบครัวที่มี ภาวะโภชนาการกินต่อความรู้การดูแลเด็กวัยเรียนในการควบคุมน้ำหนัก
PDF    HS_44 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของแผงลอยจำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
PDF    HS_45 การผสมผสานแนวคิดการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมในหลักสูตรพยาบาศาสตรบัณฑิต: กรณีศึกษารายวิชาแนวโน้มและพัฒนาการของวิชาชีพพยาบาล

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

PDF    ST_01 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้การเพาะปลูกกล้วยไม้เพื่อการส่งออกบนแผนที่ภูมิศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตำบลหนองนกไข่ จังหวัดสมุทรสาคร
PDF    ST_06 การพัฒนากระเป๋าคอมพิวเตอร์พกพาจากผ้ายกเมืองนครตกแต่งสำเร็จสะท้อนน้ำ
PDF    ST_10 การพัฒนาระบบงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
PDF    ST_11 การหาความสัมพันธ์ที่มีผลต่อการสำเร็จการศึกษาด้วยเทคนิคการจำแนกประเภทข้อมูล กรณีศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา
PDF    ST_12 การเตรียม และศึกษาสมบัติของเมมเบรนผสมพอลิซัลโฟน/พอลิไอไมด์ที่เสริมด้วย ท่อคาร์บอนนาโน
PDF    ST_13 การเตรียม และศึกษาสมบัติของเมมเบรนผสมพอลิไอไมด์และพอลิซัลโฟน
PDF    ST_14 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิกพรุนแบเรียมออธอไทเทเนต์
PDF    ST_15 ผลของขนาดอนุภาคพอลิเมทิลเมทาไครเลตต่อเซรามิกพรุนแบเรียมออธอไทเทเนต
PDF    ST_17 การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรโดยใช้หลักการบำรุงรักษาเชิงป้องกันกรณีศึกษาโรงงานผลิตเอทานอล
PDF    ST_22 การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี
PDF    ST_23 คัพภะวิทยาและระดับพรีมิกซ์ที่เหมาะสมต่อการอนุบาลลูกปลาไน

กลุ่มบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

PDF    BU_03 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางการเงินกับความสามารถในการทำกำไร: กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในดัชนี SET100
PDF    BU_15 การศึกษาการจัดการธุรกิจเทียนหอม กรณีศึกษา กลุ่มเทียนหอมเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
PDF    BU_42 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการจัดการกลุ่มของกลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
PDF    BU_48 กลยุทธ์ทางการตลาดของร้านค้าปลีกผ้าไหมมัดหมี่ในเขตจังหวัดขอนแก่น
PDF    BU_57 การประเมินโครงการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน กรณีตัวอย่าง บริษัท ผลิตพีวีซี จำกัด (นามสมมติ)

กลุ่มศึกษาศาสตร์

PDF    ED_01 การพัฒนาการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านฝาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
PDF    ED_05 การศึกษาและเสริมสร้างความเป็นผู้นำในตนเองของเยาวชนโดยการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา
PDF    ED_06 การให้คำปรึกษากลุ่มที่มีต่อความทะเยอทะยานทางบวกของนักเรียนวัยรุ่น
PDF    ED_08 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเรื่อง เพศศึกษาโดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา(CIPPA) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
PDF    ED_10 การศึกษาคุณลักษณะทางจิตวิทยาของวัยรุ่นไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน
PDF    ED_15 การสำรวจความพึงพอใจในการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาและบุคลากร
PDF    ED_16 ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดอุบลราชธานี
PDF    ED_17 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
PDF    ED_19 การให้คำปรึกษากลุ่มที่มีต่อการจัดการชีวิตด้านการเรียนของนักเรียนวัยรุ่น
PDF    ED_20 การศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
PDF    ED_21 ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการใช้แท็บเล็ตในการส่งเสริมพัฒนาการของ เด็กปฐมวัย ชั้นปีที่ 2
PDF    ED_22 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และการคิดขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับกิจกรรมบริหารสมอง
PDF    ED_23 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
PDF    ED_24 ผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนธัญบุรี
PDF    ED_25 การศึกษาความมีจิตจริยธรรมของนักเรียนวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
PDF    ED_26 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2
PDF    ED_27 การใช้รูปแบบการสอบ OSCE เพื่อประเมินสมรรถนะการปฏิบัติการสร้างสัมพันธภาพ เพื่อการบำบัดของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PDF    ED_28 การให้คำปรึกษาเพื่อลดความวิตกกังวลในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่รักษาด้วยเครื่องไตเทียม
PDF    ED_29 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะตามแนวการจัดการเรียนรู้แบบ MIA
PDF    ED_31 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนของมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย
PDF    ED_32 การศึกษาและพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา
PDF    ED_36 การพัฒนาการสอนทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น โดยใช้เกมบิงโก (M.T BINGO) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนานาชาติโมเดิร์น กรุงเทพ
PDF    ED_38 การพัฒนาคู่มือปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า เรื่องการประกอบวงจรวิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยการฝึกการเขียนจำลองก่อนประกอบวงจร ทดลองจริง
PDF    ED_39 การพัฒนากลยุทธ์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองโพดวิทยา อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
PDF    ED_40 อำนาจการทำนายของผลคะแนนการคัดเลือกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
PDF    ED_43 การใช้อานาปานสติภาวนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
PDF    ED_48 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT โดยใช้เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
PDF    ED_49 การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
PDF    ED_52 การศึกษาสาเหตุความขัดแย้งและการบริหารความขัดแย้งในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
PDF    ED_53 ความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
PDF    ED_58 พัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด เพื่อส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

PDF    SC_02 ความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาสังคมของเทศบาลตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
PDF    SC_06 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการด้านร่างกายในเขตเทศบาลตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
PDF    SC_07 สภาพและปัญหาการดำเนินงานการจัดหาพัสดุโดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดบึงกาฬ
PDF    SC_12 แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
PDF    SC_13 การศึกษาวัฒนธรรมองค์กรตามหลักมาตรฐานคุณธรรมของตำรวจ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จังหวัดอุดรธานี
PDF    SC_17 สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลของตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
PDF    SC_20 แนวทางการพัฒนาโฮมสเตย์สู่มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย กรณีศึกษาโฮมสเตย์ จังหวัดจันทบุรี
PDF    SC_21 การศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของบุคลากรส่วนการคลัง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล จังหวัดหนองคาย
PDF    SC_22 ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
PDF    SC_23 ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
PDF    SC_24 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
PDF    SC_26 การศึกษาองค์ประกอบพลังอำนาจแห่งตนของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
PDF    SC_27 การดำเนินการและความคาดหวังในการพัฒนาบุคลากรของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดหนองคาย
PDF    SC_28 ปัจจัยที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของโครงการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-ห้วยคอกม้า จังหวัดเชียงใหม่
PDF    SC_29 การสร้างตัวตนของนักมวยไทยที่สยบยอมต่ออำนาจและความรู้ทางการกีฬา
PDF    SC_31 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
PDF    SC_33 ความสามารถของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ภายใต้การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ กรณีศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
PDF    SC_38 การสร้างตัวตนที่สยบยอมของภรรยาในครัวเรือน
PDF    SC_42 เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในจังหวัดอุบลราชธานี
PDF    SC_44 บทบาทของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
PDF    SC_45 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
PDF    SC_48 การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ด้วยการจัดทำ แนวเขตการใช้ที่ดินอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษาหมู่บ้านปางแดงใน ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
PDF    SC_49 ปัญหาและอุปสรรคการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในคดีผู้บริโภค ศึกษากรณีคดีที่อยู่ในเขตอำนาจศาลแขวงอุบลราชธานี
PDF    SC_50 การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องในคดีแพ่งที่เกี่ยวกับสถาบันการเงิน : ศึกษากรณีในเขตอำนาจศาลจังหวัดอุบลราชธานี
PDF    SC_55 ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
PDF    SC_57 สภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนต่อ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี
PDF    SC_58 การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์
PDF    SC_59 ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชนตามการรับรู้ของประชาชนในเขต ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
PDF    SC_66 แนวทางการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือนในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี


ภาคผนวก

PDF รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
PDF คณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1
PDF รายชื่อผู้เสนอผลงานวิจัย ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1

Contact Us

คณะกรรมการดำเนินงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559
261 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4531-9900 ต่อ 113, 123 โทรสาร 0-4531-9911


Website: RTUNC 2016
Website:  Ratchathani University 
แนะนำ ติ-ชม : Contact Webmaster: e-mail : rtunc2016@rtu.ac.th