RTUNC 2017

The 2nd National Conference

. Abstracts and Full Papers .

Abstracts and Full Papers

การวิจัย 4.0 เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

พุธที่ 26 - พฤหัสบดี 27 กรกฏาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี

PDF หน้าปก
PDF สารจากอธิการบดี
PDF คำนำ
PDF คณะกรรมการพิจารณาบทความวิจัย
PDF กำหนดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2
PDF รายชื่อผู้เสนอผลงานวิจัย ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2


การนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยาย

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
กลุ่มศึกษาศาสตร์
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


การนำเสนอบทความวิจัยแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
กลุ่มศึกษาศาสตร์
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


การนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยาย

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

PDF    HS_53 ผลของการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาต่อการยืน ในเด็กสมองพิการประเภทหดเกร็ง
PDF    HS_84 ส่งเสริมภาวะภูมิต้านทาน ผู้ป่วยผ่าตัดแผลติดเชื้อด้วยการให้ antibiotic prophylaxis
PDF    HS_130 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งอดทนของผู้สูงอายุที่พักอาศัย ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
PDF    HS_140 ระดับเสียงและแผนที่เส้นเสียงในกระบวนการผลิตของโรงงานสิ่งทอจังหวัดขอนแก่น
PDF    HS_142 Determinants of health perception among congestive heart failure patients
PDF    HS_143 Promoting lifestyle modification program for hypertensive persons
PDF    HS_155 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
PDF    HS_156 ความชุกของความล้าของตาในกลุ่มบุคลากรสำนักงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
PDF    HS_182 ความรู้ ทัศนคติ และความต้องการเลิกสูบบุหรี่ของข้าราชการทหารในค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี
PDF    HS_185 เจตคติและอุปสรรคของนักศึกษาพยาบาลที่มีต่อการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้อายุ 2
PDF    HS_186 ความต้องการของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาล บนหอผู้ป่วยวิกฤต
PDF    HS_187 ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โรงพยาบาลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
PDF    HS_188 ภาวะซึมเศร้าของทหารกองประจำการ กองทัพอากาศ กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี
PDF    HS_192 ผลการใช้รูปแบบการเยี่ยมตรวจที่บูรณาการแนวคิดการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลทางคลินิกต่อการรับรู้คุณค่าผลลัพธ์ทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ
PDF    HS_193 ศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำของผู้รับการบำบัดยาเสพติด ในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
PDF    HS_194 ผลของการจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติต่อความเครียดและ ความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลครั้งแรกของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
PDF    HS_195 พฤติกรรมการดื่มสุราของปู่ย่า ตายายที่เลี้ยงดูเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในเขตอำเภอแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น
PDF    HS_199 โครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพตามการรับรู้ของอาสาสมัครด้านสุขภาพ
PDF    HS_205 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะแห่งตนกับระดับน้ำตาลสะสมในเลือด ในผู้ป่วยไทยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
PDF    HS_206 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการยาด้วยตนเองของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง หลายโรคในชุมชน
PDF    HS_207 การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในชุมชนสำหรับผู้ใหญ่บ้านโดยใช้ชุดฝึกทักษะประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ BBL: กรณีศึกษา ผู้ใหญ่บ้าน ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
PDF    HS_208 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจแบบสอบถามการจัดการตนเอง ในผู้ป่วยไทยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
PDF    HS_210 การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการลดการสัมผัสควันบุหรี่ สำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
PDF    HS_211 มูลเหตุพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และการออกกำลังกาย ของหญิงวัยหมดประจำเดือน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

PDF    ST_13 การพัฒนาประสิทธิภาพวงจรอัดประจุแบตเตอรี่จากเซลล์แสงอาทิตย์ โดยการติดตามค่าการจ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุด
PDF    ST_32 การใช้แคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยทะเลเป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติ
PDF    ST_55 การเปรียบเทียบความสามารถการเหลาก้านมะพร้าว ด้วยเครื่องเหลาก้านมะพร้าวกับคน
PDF    ST_59 การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบตอกไข่และแยกไข่แดงไข่ขาวกึ่งอัตโนมัติ
PDF    ST_60 การพัฒนาเตาอบชุบเหล็กกล้าด้วยการใช้ระบบควบคุมพีไอดี
PDF    ST_64 การกำจัดโครเมียม (VI) จากสารละลายในน้ำโดยการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ ที่เตรียมจากเปลือกทุเรียน
PDF    ST_68 ระบบแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัยผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
PDF    ST_70 วิเคราะห์สภาพปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขระบบจัดการฐานข้อมูลการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชธานี
PDF    ST_93 โรงเพาะเห็ดนางฟ้าอัจฉริยะ
PDF    ST_101 การพัฒนาเกมนักสำรวจอีวานกับวงกตปริศนา
PDF    ST_102 อิทธิพลของชนิดและปริมาณการเชื่อมโยงต่อสมบัติด้านการดึงและพลังงานสูญหาย ของยางธรรมชาติที่วัลคาไนซ์ด้วยระบบกำมะถัน
PDF    ST_103 การอ่อนตัวของความเค้นและพลังงานสูญเสียของยางธรรมชาติผสมเขม่าดำ
PDF    ST_113 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
PDF    ST_124 ระบบการจัดการลานจอดรถยนต์ด้วยไมโครคอนโทรเลอร์
PDF    ST_133 การพัฒนาเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

PDF    BU_79 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำของ ผู้โดยสารสูงอายุชาวไทย: กรณีศึกษา ผู้โดยสารสูงอายุ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
PDF    BU_97 ผลกระทบของภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การที่มีต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
PDF    BU_123 การค้นหาความสำเร็จในการจัดการความรู้ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
PDF    BU_147 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาหลักสูตรธุรกิจการบิน สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
PDF    BU_163 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนในธุรกิจบริการ ท่องเที่ยวภาคใต้สภาวะเหตุการณ์ความไม่สงบ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล
PDF    BU_172 พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหารฮาลาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มศึกษาศาสตร์

PDF    ED_62 ความต้องการจำเป็นในการบริหารแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สำนักงานศึกษาธิการภาค 10
PDF    ED_69 การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทํางานบนที่สูง
PDF    ED_94 การศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
PDF    ED_100 สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 15 (เขื่อนตาเกาว์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
PDF    ED_104 คุณลักษณะและความต้องการ ครูอุตสาหกรรมศิลป์ในเขตจังหวัดเลยและ จังหวัดหนองบัวลำภู
PDF    ED_116 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาโนนแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
PDF    ED_126 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแก้งโนนกาเร็น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5
PDF    ED_132 การบริหารงานวิชาการเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O–Net) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปีการศึกษา 2558 – 2559
PDF    ED_135 สภาพ และแนวทางพัฒนาการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
PDF    ED_136 การศึกษาบรรยากาศองค์การของโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
PDF    ED_137 ความพึงพอใจของครูต่อคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขต 8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
PDF    ED_141 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
PDF    ED_145 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังอำนาจของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน ตามทัศนะของบุคลากรกลุ่มโรงเรียนหอคำ–หนองเลิง จังหวัดบึงกาฬ
PDF    ED_149 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนนาโพธิ์วิทยา อำเภอบุณฑริก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
PDF    ED_164 การศึกษาพฤติกรรมไม่ส่งการบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 กรณีศึกษา : โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
PDF    ED_177 การพัฒนาจริยธรรมของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน
PDF    ED_178 การส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
PDF    ED_179 การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน
PDF    ED_180 การจัดประสบการณ์การประกอบอาหารเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย
PDF    ED_189 A STUDY OF ENGLISH SPEAKING AND LISTENING COMMUNICATION PROBLEMS OF THIRD YEARS STUDENTS IN BUSINESS ENGLISH CLASS AT RATCHATHANI UNIVERSITY
PDF    ED_197 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านยวด อำเภอสร้างคอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 1
PDF    ED_198 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ทักษะทางการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษากลุ่มโรงเรียนกุดหมากไฟ-อูบมุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
PDF    ED_201 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการจำจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบสถานการณ์จำลอง เรื่อง พลังงานแสง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

PDF    SC_67 ปัญหาและอุปสรรคในการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
PDF    SC_85 มูลเหตุ และผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างพนักงานสายการบินกับผู้โดยสาร จากการศึกษาเชิงคุณภาพ: กรณีศึกษาสายการบินของไทย
PDF    SC_89 แนวทางการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนในเขตกรุงเทพมหานคร
PDF    SC_95 พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้การเดินทางทางอากาศของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
PDF    SC_96 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการสายการบินของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
PDF    SC_119 การปรับตัวของคนในชุมชนท้องถิ่นต่อการเปลี่ยนเป็นชุมชนบ้านจัดสรร ชุมชนบ้านปลายคลองบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี
PDF    SC_125 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเรือสำราญในท่าเรือแวะพักเกาะสมุย
PDF    SC_150 การรับรู้ภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตในการทำงาน การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และความเครียดในการทำงาน : กรณีศึกษาพนักงานในองค์กรอิสระแห่งหนึ่ง
PDF    SC_160 ผลการสังเคราะห์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
PDF    SC_165 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการให้บริการห้องฉายภาพยนตร์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
PDF    SC_170 อิทธิพลของภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยนและประสิทธิภาพ ภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

การนำเสนอบทความวิจัยแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

PDF    HS_47 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนหนองแก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
PDF    HS_51 มูลเหตุ การรับรู้ เจตคติ ความสามารถของตนเองในการป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่นของ นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดอุบลราชธานี
PDF    HS_71 องค์ประกอบสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่พยาบาลโรคผิวหนังตามมุมมอง ของบุคลากรในสถาบันโรคผิวหนัง
PDF    HS_75 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ เรื่องโรคความดันโลหิตสูง ในชุมชนบ้านท่าข้องเหล็ก หมู่ที่ 9 จังหวัดอุบลราชธานี
PDF    HS_92 ความเครียด วิธีการเผชิญความเครียด และความหวังของมารดาที่มีบุตรป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
PDF    HS_109 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี
PDF    HS_144 พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
PDF    HS_153 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานในบ้านคำนางรวย ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
PDF    HS_168 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคาดหวัง แรงสนับสนุนจากเพื่อน และผลการสอบความรู้ เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชธานี
PDF    HS_169 ผลของการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกแนวคิดการดูแลอย่างเอื้ออาทร ในวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
PDF    HS_181 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกายของประชาชน ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
PDF    HS_183 มูลเหตุผลของการใช้ความเย็นต่อความปวด ระยะเวลาระยะปากมดลูกเปิดเร็ว ของมารดาครรภ์แรก
PDF    HS_200 พัฒนาคู่มือการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา ผู้สูงอายุในชุมชนหนองอีเลี่ยน ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี
PDF    HS_202 ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมเจตคติ ต่อความสูงอายุ

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

PDF    ST_18 การออกแบบและสร้างเครื่องตัดชิ้นส่วนหมวกคาวบอย
PDF    ST_24 การออกแบบและสร้างตู้พ่นเคลือบเซรามิก
PDF    ST_34 การหาผลเฉลยของสมการความร้อนในพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูโดยใช้วิธีผลต่างอันตะ
PDF    ST_105 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อการตัดสินใจ
PDF    ST_110 การพัฒนาแบบจำลองเพื่อพยากรณ์ความพึงพอใจจากการให้บริการรถทัศนศึกษา
PDF    ST_151 การลดความเสี่ยงอันตรายจากการทำงานของแผนกซ่อมบำรุงด้วย การควบคุมสภาพหน้างาน กรณีศึกษาโรงงานผลิตเอทานอล

กลุ่มบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

PDF    BU_42 การพัฒนาสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผสมจากสมุนไพรจีนพร้อมดื่ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม
PDF    BU_43 การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์ตะกร้าทางการตลาดเพื่อสร้างแนวความคิดผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชนประเภทอาหารเชิงนวัตกรรม
PDF    BU_44 กลยุทธ์ทางการตลาดแบบบอกต่อบนสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจ ซื้อสินค้าของผู้บริโภค
PDF    BU_65 คุณลักษณะของบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตามความต้องการของสถานประกอบการ ในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
PDF    BU_86 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดนครปฐม
PDF    BU_111 การศึกษาการจัดการธุรกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วลิสง กรณีศึกษากลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านสังข์ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
PDF    BU_120 พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี
PDF    BU_121 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวนาปรัง กรณีศึกษา บ้านฮี หมู่ 3 ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มศึกษาศาสตร์

PDF    ED_19 การศึกษาระดับการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
PDF    ED_23 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้คุณลักษณะสุภาพบุรุษเทพศิรินทร์ที่มีต่อจิตสาธารณะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
PDF    ED_77 ความศรัทธาในศีล 5 ที่มีต่อการปฏิบัติตนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชธานี
PDF    ED_78 การศึกษาศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระเจ้าใหญ่อินแปง จังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะสื่อพุทธศิลป์
PDF    ED_88 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
PDF    ED_108 การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน
PDF    ED_118 การพัฒนาทักษะการสังเกตของเด็กอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้เกมการศึกษาแบบจับคู่
PDF    ED_122 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตุ่มสามโคก รายวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
PDF    ED_128 ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
PDF    ED_129 การศึกษาการทำงานเป็นทีมของบุคลากรในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายเมือง 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
PDF    ED_131 การศึกษาเปรียบเทียบเจตคติของครูและนักศึกษาที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสกลนคร
PDF    ED_157 การออกแบบระบบแสงสว่างโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการคำนวณ
PDF    ED_162 ผลของการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะ การทำงานเป็นทีม
PDF    ED_166 การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ตามทัศนะครูระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28
PDF    ED_191 การศึกษาพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่เรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวอเมริกัน

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

PDF    SC_37 ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเงินของหัวหน้าครัวเรือน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีศึกษา : หมู่บ้านสระไม้แดง
PDF    SC_66 การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในคดีแพ่ง : ศึกษากรณีคดีที่อยู่ในเขตอำนาจศาลแขวงอุบลราชธานี ระหว่างปี พ.ศ.2558 – 2559
PDF    SC_87 มาตรการทางกฎหมายและปัญหาในการจัดการมูลฝอยชุมชน กรณีศึกษา การจัดการมูลฝอย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง จังหวัดอุบลราชธานี
PDF    SC_107 การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องในคดีแพ่งประเภทคดีผู้บริโภค : ศึกษากรณีในเขตอำนาจศาลจังหวัดอุบลราชธานี
PDF    SC_114 การดำเนินโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
PDF    SC_146 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
PDF    SC_159 การเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการให้บริการของรถยนต์รับจ้างสาธารณะ ศึกษากรณี รถยนต์รับจ้างสามล้อและรถเก๋งแท็กซี่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร


ภาคผนวก

PDF คณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2

Contact Us

คณะกรรมการดำเนินงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2560
261 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4531-9900 ต่อ 113, 123 โทรสาร 0-4531-9911


Website: RTUNC 2017
Website:  Ratchathani University 
แนะนำ ติ-ชม : Contact Webmaster: e-mail : rtunc2017@rtu.ac.th