RTUNC 2018

The 3rd National Conference

. Abstracts and Full Papers .

Abstracts and Full Papers

นวัตกรรมที่พลิกโฉมสังคมโลก "Disruptive Innovation"

ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี

PDF หน้าปก
PDF สารจากอธิการบดี
PDF คำนำ
PDF คณะกรรมการพิจารณาบทความวิจัย
PDF กำหนดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3
PDF รายชื่อผู้เสนอผลงานวิจัย ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3


การนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยาย

กลุ่มบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มศึกษาศาสตร์


การนำเสนอบทความวิจัยแบบโปสเตอร์

กลุ่มบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มศึกษาศาสตร์


การนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยาย

กลุ่มบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

PDF    BU_O01 การศึกษาความสามารถในการแข่งขันเพื่อการส่งออกของอุตสาหกรรมเซรามิคในประเทศไทย
PDF    BU_O02 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างความเป็นเจ้าของและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
PDF    BU_O03 แนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ต. ริมสีม่วง อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
PDF    BU_O04 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการทำกระติบข้าว กลุ่มจักสานกระติบข้าวบ้านดงป่ายูง
PDF    BU_O05 ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการใช้บริการของสายการบินตะวันออกกลาง
PDF    BU_O06 การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าวแบบนาแปลงใหญ่และการปลูกข้าวแบบทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
PDF    BU_O07 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเมล่อนของผู้บริโภค โดยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ
PDF    BU_O08 โอกาสทางธุรกิจในการติดกล้องหน้ารถยนต์ส่วนบุคคลในประเทศไทย
PDF    BU_O09 แนวทางการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวบ้านสันหนองควาย ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
PDF    BU_O10 การพัฒนาระบบจัดการสื่อมัลติมีเดียและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านการตัดสินใจ

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

PDF    SC_O01 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความรู้สึกของแรงงานชายอีสานคืนถิ่น 3 รุ่นอายุ: กรณีศึกษา พื้นที่ชนบทตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
PDF    SC_O02 คุณลักษณะของผู้กำกับการที่เกื้อหนุนต่อการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในทัศนะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการิ
PDF    SC_O03 การพัฒนาบทฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างร้านค้าออนไลน์ของกลุ่มอาชีพในจังหวัดยะลา
PDF    SC_O04 แนวทางการจัดการองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษา ชุมชนหนองบัว จังหวัดจันทบุรี
PDF    SC_O05 การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้หลักการพึ่งตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาบ้านภู่ หมู่ 5 ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
PDF    SC_O06 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการการจัดการปุ๋ยเฉพาะพื้นที่สำหรับข้าวในพื้นที่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
PDF    SC_O07 ความรู้ในสิทธิผู้บริโภคที่มีต่อระดับการรู้เท่าทันโฆษณาของเยาวชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
PDF    SC_O08 ระบบเลือกตั้งและการจัดการเลือกตั้ง: เป้าหมายและผลลัพธ์ทางการเมือง

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

PDF    ST_O01 ระบบเว็บสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในกลุ่มรายได้ดี กรณีศึกษา อำเภอปากช่อง และ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
PDF    ST_O02 The Fuzzy Holm’s Multiple Hypotheses Testing Procedure
PDF    ST_O03 การสืบค้นย้อนกลับผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพแบบสุญญากาศของเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์
PDF    ST_O04 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำและพลังงานลม
PDF    ST_O05 Discrete Goodness of Fit Test Statistics for the Negative Binomial – Beta Exponential Distribution
PDF    ST_O06 Zero Truncated Negative Binomial-Beta Exponential Distribution
PDF    ST_O07 การพัฒนาเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยกังหันน้ำขนาดเล็กจากระบบประปาภายในบ้าน
PDF    ST_O08 MeddyCall: ต้นแบบตู้จำหน่ายยาสามัญประจำบ้านสำหรับติดตั้งในอาคารที่พักอาศัย (รุ่นที่ 1)
PDF    ST_O09 ทฤษฎีการขนส่งสำหรับการชนไอออนหนักในระดับพลังงาน 1.50 และ 200 A GeV
PDF    ST_O10 พฤติกรรมของฐานแผ่จากการทดสอบฐานรากจำลอง
PDF    ST_O11 ผลของการจัดการรูปแบบปุ๋ยที่มีต่อการให้ผลผลิตและประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ที่ปลูกในชุดดินสมุทรปราการ
PDF    ST_O12 Zero Inflated Beta Negative Binomial Distribution
PDF    ST_O13 ถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะขาม
PDF    ST_O14 Recycling of aluminum and plastic from laminated aluminum packaging films by metallurgy method
PDF    ST_O15 การบริการวิชาการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม เพื่อลดปัญหาขยะสิ่งก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

PDF    HS_O01 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้ป่วยสูงอายุ
PDF   HS_O02 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
PDF    HS_O03ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของเด็กวัยก่อนเรียนตามการรับรู้ของผู้ปกครอง
PDF    HS_O04 การพัฒนารูปแบบสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกของผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านบาก ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
PDF    HS_O05 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง
PDF   HS_O06 ความรู้และการปฏิบัติตัวในการป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุในชุมชนท่ากกแห่ จังหวัดอุบลราชธานี
PDF    HS_O07 การสำรวจทัศนคติในการเลือกคบเพื่อนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
PDF    HS_O08 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลตนเองเมื่อมีอาการปวดประจำเดือนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
PDF    HS_O09 ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ในจังหวัดปทุมธานี
PDF    HS_O10 ผลของแรงบดเคี้ยวต่อแรงต้านทานการหลุดของหลักยึดรากเทียมชนิดแคดแคมเซอร์โคเนียแบบสองชิ้นในการออกแบบเพื่อบูรณะฟันหน้าและฟันหลัง
PDF    HS_O11 การศึกษาค่าความแตกต่างของสีของวัสดุบูรณะฟันเซรามิกซ์ตัดกลึงชนิดต่างๆ ที่เชื่อมกับโครงเซอร์โคเนียด้วยวิธีที่แตกต่างกัน
PDF    HS_O12 ภาระของผู้ดูแลชายที่ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
PDF    HS_O13 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
PDF    HS_O14 ความชุกของภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ของผู้สูงอายุในชุมชน
PDF    HS_O15 ประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะแห่งตนในการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการมีส่วนร่วมในการดูแลทารกของมารดาหลังคลอดที่บุตรแรกคลอดมีภาวะตัวเหลืองในโรงพยาบาลหนองหาน จังหวัดอุดรธาน
PDF    HS_O16 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม “อุปกรณ์ผูกยึดเข็ม IV (3 in1)” ในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับสารละลายทางหลอดเลือดดำ
PDF    HS_O17 ประสิทธิผลของการนวดกดจุดสะท้อนฝ่ามือต่อระดับความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง
PDF    HS_O18 การพัฒนานวัตกรรมผ้าปิดตาในทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลืองที่ได้รับการส่องไฟรักษา
PDF    HS_O19 การสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารดิบเพื่อป้องกันการเกิดโรคพยาธิตัวตืดและพยาธิใบไม้ในตับ
PDF    HS_O20 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนในอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
PDF    HS_O21 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการป้องกันโรคมือเท้าปากในวัยเด็กของผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
PDF    HS_O22 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความสุขของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
PDF    HS_O23 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

กลุ่มศึกษาศาสตร์

PDF    ED_O01 ผลของวงจรการเรียนรู้ 5Es เสริมด้วยเทคนิคร่วมกันคิด ต่อมโนมติเรื่อง ลม ฟ้าอากาศ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
PDF    ED_O02 ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และผังกราฟิกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการนำเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
PDF    ED_O03 ผลของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเสริมด้วยแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจมโนมติเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
PDF    ED_O04 ผลการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เสริมด้วยเทคนิคการทำนาย-สังเกต-อธิบายเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจมโนมติอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
PDF    ED_O05 แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม
PDF    ED_O06 การศึกษาผลการสอนซ่อมเสริมหน่วย เงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CSA ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 5
PDF    ED_O07 การศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอนาจะหลวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
PDF    ED_O08 การบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนต้นแบบ ICT เพื่อการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : พหุกรณีศึกษา
PDF    ED_O09 ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบเกม สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจำนวนสองหลักของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
PDF    ED_O10 การศึกษาผลการสอนซ่อมเสริม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์หน่วยการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การเรียนรู้แบบร่วมมือ การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานีเขต 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Team - Pair - Solo)
PDF    ED_O11 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษากลาง อำเภอเดชอุดม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
PDF    ED_O12 การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนดีประจำตำบลตามทัศนะของครู ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
PDF    ED_O13 ศึกษาการคบมิตรแท้-มิตรเทียมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชธานี
PDF    ED_O14 โปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำครูทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
PDF    ED_O15 โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิผลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
PDF    ED_O16 การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร
PDF    ED_O17 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการเพาะเห็ดนางฟ้าและการแปรรูป (สาระเพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
PDF    ED_O18 ความต้องการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 อำเภอโขงเจียม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
PDF    ED_O19 ความคิดเห็นต่อบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมของครูในโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอเมืองมุกดาหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
PDF    ED_O20 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการนำเสนอสื่อผสม 2 เรื่อง การตกแต่งภาพและกราฟิกในหน้าเว็บเพจโดยใช้บทเรียนบนเว็บตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
PDF    ED_O21 ความต้องการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร ในสหวิทยาเขต 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
PDF    ED_O22 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลการบริหารงานกิจการนักศึกษาในระดับคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
PDF    ED_O23 ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมเสริมด้วยผังมโนทัศน์ ต่อมโนมติการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
PDF    ED_O24 การศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ของไดรเวอร์และเบลล์ เสริมด้วยเทคนิคการใช้คำถามต่อความเข้าใจมโนมติสารละลายกรด-เบส และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
PDF    ED_O25 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพนาศึกษา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
PDF    ED_O26 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เสริมด้วยกลวิธีทำนาย-สังเกต-อธิบาย ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
PDF    ED_O27 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ต่อความเข้าใจมโนมติสารรอบตัว และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
PDF    ED_O28 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
PDF    ED_O29 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสในเขตอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
PDF    ED_O30 การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนสำหรับอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
PDF    ED_O31 การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
PDF    ED_O32 บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
PDF    ED_O33 สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
PDF    ED_O34 การศึกษาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หน่วย What are you doing? ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมในการสอนแบบ CIPPA
PDF    ED_O35 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
PDF    ED_O36 ความคิดเห็นครูต่อการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 สะเดาใหญ่ตาอุดศรีตระกูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

การนำเสนอบทความวิจัยแบบโปสเตอร์

กลุ่มบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

PDF    BU_P01 ของลูกค้าเทสโก้ โลตัส ในประเทศไทยคุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ี
PDF    BU_P02 การศึกษาการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของผู้บริโภค กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
PDF    BU_P03 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั่น มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
PDF    BU_P04 The Factors Effecting Foreigner How to Choose Restaurants in Hua-hin
PDF    BU_P05 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาวและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน
PDF    BU_P06 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซีสุขสวัสดิ์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

PDF    SC_P01 กระบวนการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม กรณีศึกษาชุมชนเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
PDF    SC_P02 เตหน่ากู : เครื่องดนตรีในวิถีชีวิตของชาวปกาเก่อญอ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
PDF    SC_P03 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในมุมมองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดร้อยเอ็ด
PDF    SC_P04 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของที่ทำการปกครองอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
PDF    SC_P05 ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมการก่อสร้างอาคารจากตู้คอนเทนเนอร์
PDF    SC_P06 มาตรการทางกฎหมายและปัญหาในการจัดการมูลฝอยชุมชน กรณีศึกษาการจัดการมูลฝอย ในเทศบาลตำบลขามใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี
PDF    SC_P07 ปัญหาทางกฎหมายในการถือครองที่ดินของคนต่างด้าว กรณีสมรสกับคนไทย
PDF    SC_P08 ความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหากับสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชน ศึกษาคดียาเสพติด

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

PDF    ST_P01 การพัฒนาข้าวตูเสริมข้าวไรซ์เบอรี่
PDF    ST_P02 ผลของขมิ้นชันผงต่อคุณภาพของปลาแผ่น
PDF    ST_P03 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับรูปแบบม่านตาในกลุ่มประชากรจังหวัดชัยภูมิ
PDF    ST_P04 การพัฒนาระบบจองห้องพักและประชาสัมพันธ์ผ่านอินเตอร์เน็ตกรณีศึกษาเกาะทองเรสซิเดนท์ จังหวัดเชียงราย
PDF    ST_P05 การเพิ่มประสิทธิภาพแผงโซล่าเซลล์โดยวิธีปรับมุมแผงติดตามดวงอาทิตย์เป็นช่วงเวลาร่วมกับการระบายความร้อนแผงด้วยน้ำ
PDF    ST_P06 เครื่องมือจำลองการทำงานของต้นไม้แบบ AVL รายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
PDF    ST_P07 การออกแบบผังโรงงานเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา: อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์
PDF    ST_P08 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของอนุพันธ์ฟีโนไทเอซีนสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงี
PDF    ST_P09 รถตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยวิทยุบังคับ

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

PDF    HS_P01 พฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี
PDF    HS_P02 ทัศนคติต่อผู้สูงอายุของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
PDF    HS_P03 การศึกษาความชุกของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
PDF    HS_P04 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
PDF    HS_P05 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ แรงสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามขา จังหวัดมุกดาหาร
PDF    HS_P06 การศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการตรวจชิ้นเนื้อของภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
PDF    HS_P07 การรับรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อโพรไบโอติกและอาหารโพรไบโอติก
PDF    HS_P08 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชธานี
PDF    HS_P09 พฤติกรรมจริยธรรมต่อผู้ป่วยของผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี
PDF    HS_P10 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชนหมู่ที่ 10 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
PDF    HS_P11 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยต่อความรู้และทัศนคติในการสวมหมวกนิรภัย ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
PDF    HS_P12 ความเครียดและการเผชิญความเครียดในการฝึกปฏิบัติรายวิชาการพยาบาลพื้นฐานของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี
PDF    HS_P13 ผลของสารสกัดหยาบลูกเดือยความเข้มข้นต่างๆ ที่เคลือบด้วยฟิล์มบางหลายชั้นบนพื้นผิวไทเทเนียม ต่อความชอบน้ำและความสามารถต่อการมีชีวิตของเซลล์สร้างกระดูกและการสร้างผลึกแคลเซียมในห้องปฏิบัติการ

กลุ่มศึกษาศาสตร์

PDF    ED_P01 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกระสวนจังหวะ โดยวิธีการสอนของโคดายกับวิธีการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง
PDF    ED_P02 การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
PDF    ED_P03 ผลการนิเทศแบบบูรณาการผสานเทคนิคโคชชิ่ง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
PDF    ED_P04 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่ส่งเสริมความสามารถทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
PDF    ED_P05 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของข้าราชการครูต่อการพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
PDF    ED_P06 ผลของวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เสริมด้วยการเรียนแบบร่วมมือแบบ STAD ต่อความเข้าใจมโนมติกระบวนการดำรงชีวิตของพืชของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
PDF    ED_P07 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาดนตรีของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์ ตามวิธีการสอนของโคดายกับการเรียนการสอนแบบพื้นฐาน
PDF    ED_P08 การศึกษาความสัมพันธ์รหว่างการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
PDF    ED_P09 ปัญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
PDF    ED_P10 การศึกษาความรู้เฉพาะด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
PDF    ED_P11 การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
PDF    ED_P12 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
PDF    ED_P13 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
PDF    ED_P14 การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2
PDF    ED_P15 กลยุทธ์การพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี
PDF    ED_P16 ปัจจัยที่ส่งผลต่อกิจกรรมวงโยธวาทิตในประเทศไทย
PDF    ED_P17 ผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย
PDF    ED_P18 การศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
PDF    ED_P19 ศึกษาการใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4 เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการศึกษาของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชธานี
PDF    ED_P20 การศึกษาทัศนคติของผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมการเรียนดนตรีกรณีศึกษาโรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิม
PDF    ED_P21 แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามพันธกิจอุดมศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดมหาสารคาม
PDF    ED_P22 การสร้างชุดการสอนขับร้องประสานเสียง กรณีศึกษา บทเพลงชาติไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
PDF    ED_P23 บทบาทการบริหารงานในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31
PDF    ED_P24 การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้ปกครองในการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลอุ่นไอรักเลิศวัฒนา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนเขต 1 จังหวัดอุบลราชธานี
PDF    ED_P25 ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกหัดที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
PDF    ED_P26 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลอุ่นไอรักเลิศวัฒนา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนเขต 1 จังหวัดอุบลราชธานี
PDF    ED_P27 ทักษะชีวิตเพื่อการทำงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 7 ทับทิมสยาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
PDF    ED_P28 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครู ในกลุ่มเครือข่ายโนนสมบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5
PDF    ED_P29 การบริหารโรงเรียนตามหลักหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาคอแลน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
PDF    ED_P30 ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม เสริมด้วยการใช้คำถาม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
PDF    ED_P31 ผลของวงจรการเรียนรู้แบบ 5E เสริมด้วยแผนผังมโนมติ ต่อมโนมติ เรื่อง โครงสร้างของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
PDF    ED_P32 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมประกอบอาหารด้วยขั้นตอน PICC
PDF    ED_P33 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษาแบบจับคู่
PDF    ED_P34 ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อทักษะพื้นฐาน ทางวิทยาศาสตร์ของเด็กวัยอนุบาล
PDF    ED_P35 สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี
PDF    ED_P36 หมอลำอิสาน : กรณีศึกษาหมอลำคณะดาวรุ่งเด่นสยาม บ้านปลาค้าว จังหวัดอำนาจเจริญ


ภาคผนวก

PDF คณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3

Contact Us

คณะกรรมการดำเนินงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2561
261 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4531-9900 ต่อ 113, 123 โทรสาร 0-4531-9911


Website: RTUNC 2018
Website:  Ratchathani University 
แนะนำ ติ-ชม : Contact Webmaster: e-mail : rtunc2018@rtu.ac.th