RTUNC 2019

The 4th National Conference

. Abstracts and Full Papers .

Abstracts and Full Papers

การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน "Research for Sustainable Development"

ศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี

PDF หน้าปก
PDF สารจากอธิการบดี
PDF คำนำ
PDF คณะกรรมการพิจารณาบทความวิจัย
PDF กำหนดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4
PDF รายชื่อผู้เสนอผลงานวิจัย ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4


การนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยาย

กลุ่มบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มศึกษาศาสตร์


การนำเสนอบทความวิจัยแบบโปสเตอร์

กลุ่มบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มศึกษาศาสตร์


การนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยาย

กลุ่มบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

PDF    BU_O01 ผลกระทบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่
PDF    BU_O02 ผลกระทบของการใช้บริการชำระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่
PDF    BU_O03 การวิเคราะห์ความชำนาญเชิงพื้นที่ของการพัฒนาเศรษฐกิจ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1
PDF    BU_O04 การศึกษารูปแบบการนำระบบการวางแผนทรัพยากร เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ ด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน สินค้าเกษตรอินทรีย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
PDF    BU_O05 การสร้างต้นแบบห่วงโซ่อาหารของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงพื้นบ้าน เกษตรอินทรีย์ สู่การเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชน (ตลาดท่องเที่ยวชุมชน โรงแรม รีสอร์ท โฮมเสตย์) ในการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์บนเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
PDF    BU_O06 ความพึงพอใจของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานแช่แข็งที่มีฉลากโภชนาการแบบสัญญาณไฟจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร
PDF    BU_O07 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี กรณีศึกษา : ผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ในอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
PDF    BU_O08 ลักษณะบริษัทกับการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยสมัครใจ: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุด 50 อันดับแรกของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
PDF    BU_O09 ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการกับอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET 100
PDF    BU_O10 การเปิดเผยข้อมูลทุนมนุษย์: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุด 50 อันดับแรกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
PDF    BU_O11 การเปรียบเทียบกลยุทธ์การดำเนินงานของธุรกิจแฟรนไชส์เครื่องดื่ม ที่มีต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค
PDF    BU_O12 การพัฒนากลยุทธ์และการเพิ่มโอกาสทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงและเกษตรอินทรีย์บนพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
PDF    BU_O13 รูปแบบการตลาดเกษตรกรรมเกื้อกูลโดยชุมชน กรณีศึกษา ฟาร์มฝันวันหยุด

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

PDF    SC_O01 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 10
PDF    SC_O02 การประยุกต์หลักพุทธธรรมในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา
PDF    SC_O03 สังหยดพัทลุง: บางแง่มุมของสำนึกชาวนาร่วมสมัย
PDF    SC_O04 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบนพื้นฐานกระบวนการมีส่วนร่วมและการพึ่งตนเองของชุมชน หนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
PDF    SC_O05 ตำนานศาลปู่ตาอัตลักษณ์วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสุรินทร์
PDF    SC_O06 ซอแรง : แบบแผน และกิจกรรมการมีส่วนร่วมในชุมชนต่อการพัฒนากลุ่มอาชีพท้องถิ่น กรณีศึกษา ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
PDF    SC_O07 “จวมกรูสนมสังวาลย์” มรดกภูมิปัญญาของกลุ่มชาวไทยเขมร
PDF    SC_O08 ความเชื่อที่มีต่อ “บุญซำฮะ” บุญพิธีของชาวอีสาน
PDF    SC_O09 การเรียนการสอนเชิงบูรณาการโดยชุมชนมีส่วนร่วมในรายวิชาทฤษฎีการจัดการสื่อสารของนักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
PDF    SC_O10 ภาวะปัญหาของคุณแม่วัยทีนในบ้านพักฉุกเฉิน
PDF    SC_O11 ทิศทางการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2560 – 2569)
PDF    SC_O12 Pragmatics and power: Doctor-patient interactions at Nakhonphanom Hospital
PDF    SC_O13 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในจังหวัดอุตรดิตถ์
PDF    SC_O14 การเปลี่ยนผ่านความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางการบินด้วยวิธีการเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลง กรณีศึกษา นักศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

PDF    ST_O01 การจัดทำบัญชีรายชื่อไผ่ในหมู่บ้านป่าซางวิวัฒน์ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
PDF    ST_O02 แนวทางการจัดการทรัพยากรประมงวงศ์ปลาตะเพียนในกว๊านพะเยา
PDF    ST_O03 การประเมินระดับของมลพิษทางน้ำจากผลกระทบของการใช้ประโยชน์ของชุมชนต่อระบบนิเวศทางน้ำของแม่น้ำอิงตอนบนและตอนกลาง
PDF    ST_O04 การระบุเชื้อสาเหตุโรคผลลายในลำไยโดยเทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR)
PDF    ST_O05 การประเมินผลิตภาพแรงงานในงานก่อ-ฉาบ คอนโดมิเนียม
PDF    ST_O06 การตรวจพิสูจน์เส้นขนเสือชนิดที่พบในประเทศไทยด้วยกล้องจุลทรรศน์
PDF    ST_O07 การศึกษากลยุทธ์การซื้อขายสกุลเงินที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ทางเทคนิคของตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของคู่สกุลเงินเพื่อสร้างสัญญาณการเข้าซื้อขาย
PDF    ST_O08 การพัฒนาข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการผลิตข้าวอินทรีย์ภายใต้ระบบการรับรอง แบบมีส่วนร่วม ของกลุ่มเกษตรกร ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
PDF    ST_O09 ความสามารถในการลดอุณหภูมิของแผ่นฉนวนกันความร้อนที่ผลิตจากรังไหม
PDF    ST_O10 ความสัมพันธ์ระหว่างทิศทางลมและอัตราการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ในอาคารสนามกีฬาในร่ม
PDF    ST_O11 การบริการวิชาการเชิงบูรณาการเพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
PDF    ST_O12 การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ ด้วย QRCODE กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

PDF    HS_O01 ผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาความจำ ขณะปฏิบัติงาน ในเด็กวัยเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ
PDF   HS_O02 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กวัยเรียน ในชุมชนแห่งหนึ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
PDF    HS_O03 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
PDF    HS_O04 ความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
PDF    HS_O05 ความชุกของภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยของผู้สูงอายุในชุมชนกึ่งเมือง จังหวัดอุดรธานี
PDF   HS_O06 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพ ของพระภิกษุสูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน จังหวัดอุบลราชธานี
PDF    HS_O07 ความรู้ และทัศนคติ ด้านการมีกิจกรรมทางกายของพระภิกษุสูงวัย ในจังหวัดศรีสะเกษ
PDF    HS_O08 การเปรียบเทียบผลของการนวดประคบและนวดอบสมุนไพร ที่มีต่ออาการปวดหลังส่วนล่างของผู้ป่วยที่มารับบริการคลินิกเวชกรรมไทย โรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
PDF    HS_O09 ผลของการให้ความรู้ร่วมกับการออกกำลังกายแบบยืดเหยียดเพื่อลดการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของบุคลากรสำนักงานที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัย
PDF    HS_O10 การประมาณเพศ และอายุ จากการตรวจรอยสึกของฟันกรามน้อย ด้านชิดแก้ม และด้านชิดลิ้นในคนไทยวัยผู้ใหญ่
PDF    HS_O11 การประสานของกระดูกกระเบนเหน็บกับการช่วยประมาณอายุ
PDF    HS_O12 การศึกษาความสัมพันธ์ของ hormion และมุมของฐานกะโหลกในการจำแนกเพศ ของประชากรคนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
PDF    HS_O13 ผลของโปรแกรมการฝึกทักษะการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดที่มีต่อการรอดชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ จังหวัดบุรีรัมย์
PDF    HS_O14 ความชุก อาการและอาการแสดง ความรุนแรง และภาวะแทรกซ้อน ของผู้ป่วยโรคสครับไทฟัส
PDF    HS_O15 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคเรื้อรังของประชาชนวัยทำงานใน เขตเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
PDF    HS_O16 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
PDF    HS_O17 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมคาเฟอีนในกลุ่มพนักงานขับรถขนส่งของบริษัทแห่งหนึ่ง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
PDF    HS_O18 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องโรคมาลาเรียของประชาชน ในชุมชนพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดศรีสะเกษ
PDF    HS_O19 ปัจจัยคุกคามทางสุขภาพของพนักงานเก็บขยะในเขตเทศบาล จังหวัดสุรินทร์
PDF    HS_O20 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน ในเขตเทศบาล ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
PDF    HS_O21 ปัญหาสุขภาพ ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยาและพฤติกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุ ในชุมชนจังหวัดอุดรธานี
PDF    HS_O22 ภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : กรณีศึกษา ชุมชนตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
PDF    HS_O23 การศึกษาสภาวการณ์ของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลิ้งคำ จังหวัดอุดรธานี
PDF    HS_O24 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี จังหวัดอุดรธานี
PDF    HS_O25 ประสิทธิผลของการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าต่ออาการชา ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน
PDF   HS_O26 ประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยเบาหวาน ตามกรอบแนวคิด IDEAL โรงพยาบาลส่องดาว สกลนคร
PDF    HS_O27 พฤติกรรมการเลี้ยงดูของผู้ปกครองที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ของเด็กวัยก่อนเรียนในเขตชุมชนแห่งหนึ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
PDF    HS_O28 ภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองใส อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
PDF    HS_O29 การศึกษาน้ำหนักตามเกณฑ์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 กับช่วงชั้นที่ 2 ในโรงเรียนเขตกึ่งชนบทกึ่งเมืองแห่งหนึ่ง จังหวัดอุดรธานี
PDF    HS_O30 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคอาหารกับภาวะโภชนาการเกิน ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
PDF    HS_O31 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
PDF    HS_O32 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก จังหวัดอุบลราชธานี
PDF    HS_O33 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด ต่อการเกิดภาวะภูมิไวเกิน หอผู้ป่วยนรีเวช โรงพยาบาลอุดรธานี
PDF    HS_O34 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจของผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองจาน จังหวัดอุบลราชธานี
PDF    HS_O35 การศึกษา ดัชนีมวลกาย การทำงานของหัวใจห้องล่าง อัตราการกรองของไต และระยะเวลาการใช้เครื่องหัวใจ และปอดเทียม ในผู้ป่วยผ่าตัดทำทางเบี่ยง หลอดเลือดหัวใจ
PDF    HS_O36 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง
PDF    HS_O37 ผลการประเมินโครงการ “ส่งเสริมเวลาคุณภาพของเด็กป่วยด้วยการเล่านิทาน”
PDF    HS_O38 การพัฒนาระบบไอนาวโปรเจ็ค (iNow project) เพื่อการบูรณาการแบบอินเตอร์ แอ็คทีฟ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน
PDF    HS_O39 การพัฒนานวัตกรรมหุ่นฝึกฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อต้นขาและเจาะเลือดบริเวณส้นเท้า ของทารกแรกเกิด ต่อความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล
PDF    HS_O40 ประสิทธิผลของสื่อวีดีโอ “จากพี่สู่น้อง” สอนการใช้อุปกรณ์ควบคุมการให้สารละลาย ทางหลอดเลือดดำ ต่อความรู้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

กลุ่มศึกษาศาสตร์

PDF    ED_O01 ปัจจัยการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวิทยาลัยสันตพล
PDF    ED_O02 ปัจจัยด้านภูมิหลังและบรรยากาศในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนทางจิตวิทยา ของครูประถมศึกษา
PDF    ED_O03 การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง สารรอบตัวเรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
PDF    ED_O04 การศึกษาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน (Pedagogical Content Knowledge : PCK) ของนักศึกษาวิชาชีพครู กรณีศึกษา รายวิชาการเรียนการสอนเรขาคณิต ระดับโรงเรียน
PDF    ED_O05 การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิด
PDF    ED_O06 A Study of Motivation in Studying English of the Second Year Undergraduate Students at Aviation Personnel Development Institute (APDI), Kasem Bundit University, Romklao Campus
PDF    ED_O07 การพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ประกอบบทบาทสมมติ
PDF    ED_O08 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปาโมเดลและสะเต็มศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 จังหวัดขอนแก่น
PDF    ED_O09 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบเกม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
PDF    ED_O10 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบสุริยะ ที่จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
PDF    ED_O11 การศึกษาแนวคิดเรื่องการเกิดภาพจากกระจกเงาของนักศึกษาที่ลงเรียนใน วิชาพฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
PDF    ED_O12 การศึกษาทักษะชีวิตของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
PDF    ED_O13 การพัฒนาตัวบ่งชี้ครูที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
PDF    ED_O14 ทักษะภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายพลังน้ำใส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
PDF    ED_O15 การพัฒนาภาวะผู้นำครูในการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีโรงเรียนบ้านหนองแวง
PDF    ED_O16 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
PDF    ED_O17 การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยอาหารและสารเสพติดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E
PDF    ED_O18 พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดหนองบัวลำภู
PDF    ED_O19 การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ หน่วยสถิติและความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมการสอนแบบฉลาดรู้ (SICAR)
PDF    ED_O20 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างปัจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลต่อ ประสิทธิผลในการบริหารงานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
PDF    ED_O21 การใช้ชุดการเรียนปริศนาคำทายเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงเหตุผล และการคิดสร้างสรรค์นักเรียนชั้นอนุบาล 3
PDF    ED_O22 ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จังหวัดยโสธร
PDF    ED_O23 ปัญหาการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยของโรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
PDF    ED_O24 การตัดสินใจศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตของข้าราชการครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
PDF    ED_O25 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาบุณฑริก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
PDF    ED_O26 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำครูในการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 11
PDF    ED_O27 กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579)
PDF    ED_O28 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับปัจจัยที่มีผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
PDF    ED_O29 การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ หน่วยทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 5Es
PDF    ED_O30 การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยกลอนกานท์จากบ้านสวนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ
PDF    ED_O31 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำครูในการจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 11
PDF    ED_O33 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
PDF    ED_O34 ผลของการใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านเกมคาฮูทในการจัดการเรียน การสอนของนักศึกษาพยาบาล
PDF    ED_O35 ศึกษาพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษาอาชีววิทยาลัยจุลมณีอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
PDF    ED_O36 ผลของการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ 5–step ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
PDF    ED_O37 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ การศึกษาทรายมูลไผ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
PDF    ED_O38 บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมสมรรถนะประจำสายงานของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
PDF    ED_O39 การพัฒนาการรู้เรื่องการอ่านวรรณกรรมโดยใช้วิธีการสร้างเรื่อง ตามแนวการประเมินแบบ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
PDF    ED_O40 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก
PDF    ED_O41 การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น
PDF    ED_O42 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
PDF    ED_O43 ผลการใช้บทเรียนบนเว็บร่วมกับแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ วิชา การออกแบบเทคโนโลยี เรื่อง วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
PDF    ED_O44 ผลการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน วิชา การโปรแกรมและการประยุกต์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาที่มีโครงสร้างการทำงานแบบวนซ้ำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
PDF    ED_O45 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา ด้วยการใช้บทเรียนแสวงรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย สำหรับชั้นประถมศึกษาที่ 6
PDF    ED_O46 ประสิทธิผลของการฝึก past simple tense ผ่านเทคนิคการฝึกแบบเล่าเรื่องและ แบบฝึกไวยากรณ์
PDF    ED_O47 การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียน ในอำเภอนาตาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
PDF    ED_O48 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กวัยอนุบาล

การนำเสนอบทความวิจัยแบบโปสเตอร์

กลุ่มบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

PDF    BU_P01 การประเมินความเสี่ยงโครงการก่อสร้างขนาดเล็ก: กรณีศึกษาโครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู
PDF    BU_P02 การจัดการการผลิตและส่วนประสมการตลาดข้าวอินทรีย์วิถีธรรมของสมาชิก สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เลิงนกทา และไทยเจริญ จำกัด จังหวัดยโสธร
PDF    BU_P03 การศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของธุรกิจแหนมหมู กรณีศึกษา โรงงานแหนมอัมพร อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
PDF    BU_P04 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนรู้ในระบบการจัดการเรียนรู้ของ มหาวิทยาลัยราชธานี กรณีศึกษารายวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

PDF    SC_P01 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เขตอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
PDF    SC_P02 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
PDF    SC_P03 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26
PDF    SC_P04 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนโรงเรียนสีดาวิทยา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
PDF    SC_P05 ปัญหาการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น ภายหลังประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัยชี้ขาดว่าเป็นคดีผู้บริโภค
PDF    SC_P06 การมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี ในปีการศึกษา 2561

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

PDF    ST_P01 การหาสัดส่วนที่เหมาะสมของการผสมข้าวเจ้าหอมมะลิพันธุ์ กข 15 เต็มเมล็ด จากนาข้าวปกติและนาข้าวที่โดนน้ำท่วมต่อการยอมรับทางประสาทสัมผัส ของผู้บริโภค
PDF    ST_P02 การสังเคราะห์และฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียดื้อยาเมธิซิลลิน (Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus) ของอนุพันธ์อีโมดิน
PDF    ST_P03 การออกแบบชุดลำลองและเครื่องประกอบการแต่งกายสไตล์กีฬาจากผ้าขาวม้า
PDF    ST_P04 ผลของปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตอ่อมแซบ
PDF    ST_P05 การศึกษาร่องรอยลูกกระสุนปืน 11 มิลลิเมตร บนแผ่นโลหะมาตรฐาน ที่ใช้ประกอบตัวถังรถยนต์ในมุมยิงและระยะยิงที่แตกต่างกัน
PDF    ST_P06 ผลของสูตรอาหารที่แตกต่างกันต่อผลผลิต อัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอดของกุ้งฝอยที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์และกระชัง
PDF    ST_P07 การออกแบบคาแรคเตอร์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
PDF    ST_P08 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการแบบสำรวจและข้อมูลความคิดเห็น
PDF    ST_P09 การใช้ประโยชน์ของกัมจากเมล็ดทุเรียนในผลิตภัณฑ์ไอศกรีม

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

PDF    HS_P01 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทของผู้ดูแลผู้สูงอายุในตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
PDF    HS_P02 ความชุกของการหกล้มและปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการหกล้มในผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
PDF    HS_P03 พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
PDF    HS_P04 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
PDF    HS_P05 ผลของโปรแกรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาต่อทัศนคติในวัยรุ่นตอนต้น
PDF    HS_P06 ประสิทธิภาพของเครื่องมือเวฟวันโกลด์รีซิโพรเคติ้งไฟล์ และไฮเฟลกซ์อีดีเอ็มในการรื้อวัสดุอุดคลองรากฟันในฟันที่ผ่านการรักษาคลองรากฟันแล้ว
PDF    HS_P07 การเปรียบเทียบการเกิดรอยรั่วซึมเล็กของการบูรณะโพรงฟันชนิดที่ 5 ด้วยวัสดุบูรณะ 3 ชนิดที่แตกต่างกันในห้องปฏิบัติการ
PDF    HS_P08 การตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิทยาของเส้นผม ในการจำแนกสัญชาติ ของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
PDF    HS_P09 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
PDF    HS_P10 การรับรู้ต่อท่าทีตอบสนองต่อการถูกเนื้อต้องตัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดพัทลุง
PDF    HS_P11 พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพตาลโตนด ในตำบลท่าหิน อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
PDF    HS_P12 ผลของน้ำมันหอมระเหย 7 ชนิดต่อเหามนุษย์ Pediculus humanus capitis De Geer ในสภาพห้องปฏิบัติการ
PDF    HS_P13 การศึกษาการระบุเพศจากชิ้นส่วนของกระดูกต้นแขนในประชากรไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
PDF    HS_P14 การจำแนกเพศจากกระดูกสะบ้าในประชากรไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
PDF    HS_P15 พฤติกรรมการบริโภคอาหารว่างของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
PDF    HS_P16 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะกลืนลำบาก
PDF    HS_P17 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปากของมารดาเด็กวัยก่อนเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
PDF    HS_P18 การศึกษาภาวะสมองเสื่อม ความรู้เรื่องโรค และการป้องกันโรคสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ บ้านดอนกลาง จังหวัดอุบลราชธานี
PDF    HS_P19 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง กรณีศึกษา บ้านขี้เหล็ก หมู่ 2 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
PDF    HS_P20 การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชนเพศชาย บ้านหนองโน ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
PDF    HS_P21 ผพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
PDF    HS_P22 พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
PDF    HS_P23 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับ โรคความดันโลหิตสูงในนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชธานี

กลุ่มศึกษาศาสตร์

PDF    ED_P01 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับผังมโนมติ ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง ชีวิตในสิ่งแวดล้อม
PDF    ED_P02 การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับการจำลองสถานการณ์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
PDF    ED_P03 การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยการใช้สถานการณ์จำลองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เอื้อมพร ธรรมสวาสดิ์, ต้นสกุล ศานติบูรณ์ และศรินทร์ ทองธรรมชาติ
PDF    ED_P04 การจัดการเรียนรู้ด้วยสถานการณ์จำลองร่วมกับแอปพลิเคชั่นทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
PDF    ED_P05 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เคมีโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
PDF    ED_P06 การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
PDF    ED_P07 การส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เรื่อง งานและพลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
PDF    ED_P08 การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบสะเต็มศึกษา เรื่องไฟฟ้าเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
PDF    ED_P09 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สมบัติของสารพันธุกรรมและมิวเทชัน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
PDF    ED_P10 การศึกษามโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบแบบจำลองเป็นฐาน
PDF    ED_P11 การศึกษาการคิดเชิงพีชคณิตในการหากรณีทั่วไปของแบบรูป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
PDF    ED_P12 การศึกษาความสัมพันธ์กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
PDF    ED_P13 การศึกษากลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ปัญหาปลายเปิด
PDF    ED_P14 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยาง สังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
PDF    ED_P15 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการใช้สถานการณ์จำลอง เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32
PDF    ED_P16 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู
PDF    ED_P17 การพัฒนามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ โดยใช้จิตตปัญญาศึกษา และโมเดลการสร้างมโนทัศน์ของลาสเล่ย์และแมทซีนสกี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
PDF    ED_P18 การปฏิบัติตนด้านจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
PDF    ED_P19 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตและระบบประสาท ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
PDF    ED_P20 ผลของกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
PDF    ED_P21 การศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก รายวิชา ส 23202 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
PDF    ED_P22 4ED_P22 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม อุทัยวรรณ ทองคำ
PDF    ED_P23 การศึกษาลักษณะการให้เหตุผลทางสถิติของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
PDF    ED_P24 การศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางระบบจำนวน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
PDF    ED_P25 การนำการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดเพชรบูรณ์
PDF    ED_P26 การวิเคราะห์ความถดถอยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
PDF    ED_P27 การศึกษาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคท ร่วมกับการใช้ Application GoConqr รายวิชา ส31103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
PDF    ED_P28 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของผู้ปกครองศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา วังยาวเขวาไร่ดอนกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคามเขต 3
PDF    ED_P29 การศึกษาวิธีคิดกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
PDF    ED_P30 การพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
PDF    ED_P31 การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง สมดุลเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
PDF    ED_P32 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
PDF    ED_P33 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสอนของครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
PDF    ED_P34 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
PDF    ED_P35 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21
PDF    ED_P36 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 20
PDF    ED_P37 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
PDF    ED_P38 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ขั้น ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ AR เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
PDF    ED_P39 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
PDF    ED_P40 แนวทางการส่งเสริมการใช้แรงจูงใจในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ตามทัศนะของครู
PDF    ED_P41 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมประกอบกลุ่มร่วมมือ STAD
PDF    ED_P42 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง Pronouns ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD
PDF    ED_P43 การศึกษาผลการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย หน่วยทำดี อย่าหวั่นไหว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมการสอนแบบฉลาดรู้ Sicar Model
PDF    ED_P44 ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโนนจักจั่นแล สาขาห้วยเสียว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
PDF    ED_P45 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขต 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
PDF    ED_P46 สภาพการนิเทศภายในด้านวิชาการของสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายศรีรัตนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
PDF    ED_P47 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย ในอำเภอไพรบึง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3


ภาคผนวก

PDF คณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4

Contact Us

คณะกรรมการดำเนินงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2562
261 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4531-9900 ต่อ 113, 123 โทรสาร 0-4531-9911


Website: RTUNC 2019
Website:  Ratchathani University 
แนะนำ ติ-ชม : Contact Webmaster: e-mail : rtunc2019@rtu.ac.th